به گزارش سایبربان

در همایش Security Analyst Summit امسال، توسط Michael Toecker مطلبی در مورد ارتقاء حمله BadUSB ارائه شد که نشان می‌داد، این حمله می‌تواند سامانه‌های کنترل صنعتی یا Industrial Control Systems را هدف حمله خود قرار دهد.

حمله BadUSB یکی از داغ‌ترین انواع هک سال، شناخته شد. این حمله می‌تواند تنظیمات فرم‌ویر چیپ کنترلر بسیاری از تجهیزات یواس‌بی را تغییر دهد. بدین...

۱۲:۳۲ - ۱۳۹۳/۳۰/بهمن