به گزارش سایبربان

وب سرور Nginx:
برای غیرفعال کردن SSL در وب سرور Nginx به مسیر ssl_protocols بروید. برای این منظور از دستور زیر استفاده کنید.

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

برای غیرفعال کردن SSL مسیر ssl_protocols باید مانند زیر باشد.

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2

سپس باید دستور زیر به منظور راه اندازی مجدد، اجرا شود.

sudo service nginx restart

 

وب سرور آپاچی:
به منظور قطع SSL در وب سرور آپاچی...

۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۲۴/مهر